Loading...

SHRI PIYUSH J BHATT

CHAIRMAN

SHRI PREM PRABHAKAR DGM

(SBI LHO PATNA)

SHRI SANJAY TIWARI

DGM (SBI Mumbai)

SHRI NEERAJ KUMAR

DGM-RBI

SHRI SUMAN SAURAV SAHOO

DGM-NABARD

SMT. DEEPTHI JAYARAJ

Special Secretary (Govt. of Jharkhand)

Sandeep Lakra

IRS, GoJ

Contact

0651- 2210095
ho@jrgb.in